BJP Govt trying stall the functioning of Rangasamy Govt: Narayanasamy