Pakistan Prez apologises to aged taxpayer over long wait