PM Modi inaugurates rebuilt Shankaracharya samadhi in Kedarnath